POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA BORAC AD ŠURJAN

Sednica privrednog društva POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN će se održati dana 16.09.2021. godine, sa početkom u 10 časova u Šurjanu, na adresi POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE BORAC AD ŠURJAN „EKONOMIJA”.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,

2. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara,

3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,

4. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Poziv za vanrednu skupstinu akcionara

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice

Odluka o izboru predsednika skupstine akcionara

Odluka o imenovanju komisije

Obavestenje o nacinu utvrdjivanja cene akcija

Odluke prinudnog otkupa akcija

Formular za glasanje akcionara u odsustvu