IZVEŠTAJI PP "BORAC" AD za 2015.

Klikom na PP "BORAC" AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti:

IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

ODLUKU O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU

ODLUKU O IZBORU REVIZORA ZA 2015. GODINU

ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO GODIŠNJEM FINANSIJKOM IZVEŠTAJU ZA 2014. GODINU

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 65. i 79. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti Društvo

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE ,,BORAC ,, AD, ŠURJAN

MB. 08057729, sa adresom Šurjan, Ive Lole Ribara 8

objavljuje: izveštaj NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA 

Dana 30.06.2014. godine, na adresi Šurjan na „Ekonomiji„ u prostorijama PP ,,Borac,, a.d. Šurjan, sa početkom u 7,00 časova, održana je Skupština akcionara na kojoj su usvojene sledeće odluke:

Izveštaj možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

Odluke Skupštine POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BORAC" AD ŠURJAN

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima ( Sl. Glasnik RS br. 36/2011 ,99/2011) ,člana 43 . Statuta PP,, BORAC,, AD ŠURJAN , Skupština POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,,BORAC,,AD ŠURJAN na sednici koja je održana dana 30.06.2014 godine doneo je, jednoglasno , glasovima svih prisutnih članova ODLUKE.

Odluke možete pogledati ili preuzeti ovde.