Odluke Skupštine akcionara 27.06.2013.

Na osnovu člana 363.Zakona o privrednim društvima ( Sl.Glasnik RS br 36/2011,99/2011 ) člana 43 . Statuta PP,, BORAC,, AD ŠURJAN Skupština akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA,,BORAC,,AD ŠURJAN na sednici koja je održana dana 27.06.2013 godine donela je O D L U K U:

1. Za predsednika Skupštine izabrana je Milićević Veselinka.

2. Milićević Veselinka će vršiti funkciju predsednika do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom Društva.

Više informacija možete pročitati ili preuzeti ovde.